Kik vagyunk

Bemutatkozás

Ügyvédi Irodánk immár 10 éve foglalkozik termőföldek adásvételével, haszonbérbeadásával, osztatlan közös tulajdonban álló földek megosztásával.

Osztatlan közös tulajdonban álló földek megosztása

Az osztatlan közös tulajdon megszüntetéséről szóló törvény célja a versenyképes méretű birtokok kialakítása. Erre kétféle módon van lehetőség: egyezség megkötésével, vagy az un. bekebelezési eljárással

Termőföld adásvétele, haszonbérlete

Megvásárolható vagy bérbe vehető földet keres?Ügyvédet keres aki elintézi a földadásvételének ügyeit? Keressen bennünket bátran

Termőföld adásvétele, haszonbérlete

Termőföldek adásvétele, haszonbérbevétele, művelés alatt álló termőföldekkel kapcsolatos földhivatali ügyintézések, nyilvántartások vezetése, termőföld ingatlanközvetítői feladatok: csapatunk teljes körű tanácsadással áll ügyfeleink rendelkezésére, mely érdekében ingatlanközvetítői társirodánk szolgáltatásaival is kiegészítettük tevékenységünket.

 • Értékeink, alapelveink

  Precizitás

  Ügyfélközpontúság

  Őszinteség

  Hatékony és professzionális jogi képviselet

  Szakszerű és közérthető felvilágosítás

  Előzetes teljes körű tájékoztatás a várható költségekről - a mi Megbízóinkat nem érheti "meglepetés"

Osztatlan közös tulajdon megosztása

Eljárás menete

Eljárás megindítása

A legfontosabb tudnivalók ha Ön szeretne eljárást kezdeményezni, vagy ha már levelet kapott valamelyik tulajdonostársától

Egyezségkötés

Amennyiben a tulajdonostársak között egyezség van, abban az esetben egyezségi megállapodást tudnak kötni

Bekebelezési eljárás

Fajtái:
Egyezségkötés keretében történő bekebelezés
Egyetlen tulajdonostárs tulajdonba vétele

Eljárás megindítása

 • Az osztatlan közös tulajdon megszüntetése iránti eljárás kérelemre indul, melyet bármelyik tulajdonostárs benyújthat. A kérelem tartalmi követelményeit jogszabály szabályozza, de fontos, hogy azt földrészletenként kell külön-külön benyújtani. A kérelem utóbb nem módosítható. Az eljárás megindításának hatósági díja: 15.000,-Ft/kérelemmel érintett földrészletek. A kérelmező tulajdonostárs kap hozzáférést az osztóprogramhoz. Az eljárás megindításáról értesíteni kell a tulajdonostársakat, az ingatlan földhasználati nyilvántartásba vagy erdőgazdálkodói nyilvántartásba bejegyzett valamennyi használóját és meg kell kísérelni az egyezségi megállapodás megkötését. A megállapodás megkötéséhez kötelező ügyvéd közreműködése. Mind a kérelem megindítása, mind pedig a teljes folyamat lekoordinálása szigorú szabályokhoz kötött, így szakember igénybevétele egyezségi megállapodás nélkül is szükséges.

 • Ha nem Ön kezdeményezte az eljárást, az eljárást kezdeményező tulajdonostársától minden esetben értesítő levelet kell, hogy kapjon. Az értesítő levélre 30 napon belül, teljes bizonyítóerejű magánokiratban nyilatkozhat. Ha nem fogadja el az értékbecslési ajánlatot, értékbecslési szakvéleményt kell készíttetnie. Ekkor kell jeleznie azt is, ha szeretne bekebelezési jogával élni. A válaszlevél hiányos megírása, vagy elmulasztása jogvesztő, így fontos a jogszabályok pontos ismerete.

Egyezségkötés

 • Az egyezségi okiratnak jogszabályban rögzített szigorú tartalmi és formai követelményeknek kell megfelelnie. A megállapodásban rendelkezni lehet tulajdon átruházásról, bekebelezésről is. Az egyezségkötés során figyelemmel kell lenni a kialakításra kerülő földrészletek megközelítésére, szolgalmi jog alapítására, az ingatlant terhelő jogokra, tényekre, esetleges felülépítményekre is.

 • Az egyezség érvényességéhez a tulajdonostársak tulajdoni hányad szerint számított egyszerű többsége szükséges.

 • Az egyezségi megállapodás során is kötelező a bekebelezés, ha a jogszabály szerinti területminimumot nem érné el valamelyik tulajdonostárs tulajdonába kerülő földterület.

 • Az egyezségkötést követően külön eljárás keretében kerül sor a megosztás ingatlan-nyilvántartási átvezetésére.

 • Amennyiben harmadik személy használatában áll a földrészlet és a tulajdonostárs személyében változás következett be, abban az esetben a változásról a földrészletet használót is köteles értesíteni. 3 hónapon belül gondoskodni kell továbbá a földhasználati szerződés módosításáról és annak földhivatali nyilvántartásba, vagy az erdőgazdálkodói nyilvántartásba való átvezetéséről.

Adásvétellel vagy cserével vegyes megosztás

 • Az eljárás lehetőséget biztosít mind az értékarányos, mind pedig a területi alapú megosztás elvégzésére, de a tulajdonostársak az eredeti tulajdoni hányaduktól eltérő megosztásban is megegyezhetnek. Egyezség keretében tehát megállapodás születhet arról is, hogy valamely tulajdonostárs megszerezze egy vagy több tulajdonostárs tulajdonrészét, vagy annak bizonyos hányadát akkor is, ha egyebekben a megszerzendő tulajdoni hányad is elérné a területi minimumot és önálló ingatlanként kimérhető lenne.

 • Az optimális birtokszerkezet kialakítását segíti, hogy a megosztásba a tulajdonosok több ingatlant is bevonhatnak annak érdekében, hogy az ingatlanokban fennálló tulajdoni hányadaik egy tömbben kerüljenek kiosztásra. Ilyenkor az egyezségben megállapodhatnak arról is, hogy az egyes ingatlanokban fennálló tulajdonrészeik összevontan, egy ingatlanban kerüljenek kialakításra.

Bekebelezési eljárás

 • Egyezségi eljárás keretében történő bekebelezés:

  Ha van olyan tulajdonostárs, akinek a tulajdoni hányada alapján kialakítható ingatlana nem érné el a területi minimumot, abban az esetben az egyezségi megállapodásban rendelkezni kell ezen tulajdonostárs területének másik tulajdonostárs tulajdoni hányadához történő hozzászámításához.

  Ha több tulajdonostárs is jelzi a szándékát a bekebelezésre, az kebelezheti be az ingatlant, aki a legmagasabb ellenérték megfizetését vállalja.

  Ha senki nem kívánja bekebelezni, akkor a megosztást kezdeményező tulajdonostárs köteles.

 • A föld egyetlen tulajdonostárs tulajdonba vétele útján történő megszüntetése:

  Ha az ingatlanból nem alakítható ki legalább két, a területi minimumnak megfelelő ingatlan, az ingatlant egyetlen tulajdonostárs veheti tulajdonba. Ebben az esetben ha több tulajdonostárs is jelzi a szándékát a bekebelezésre, úgy a sorrend az alábbiak szerint alakul:

  • Az ingatlant legnagyobb mértékben használó tulajdonostárs
  • Azonos mértékű használat esetén az ingatlanban legnagyobb tulajdoni hányaddal rendelkező
  • A fentiek egyenlősége esetén a legfiatalabb tulajdonostárs jogosult a bekebelezésre.

Fontos kisokos

Osztóprogram: osztóprogram a Nemzeti Földalap kezeléséért felelős szerv internetes oldaláról letölthető alkalmazás. Az osztóprogramot a kérelmező a saját személyre szóló kormányzati ügyfélkapu azonosító adataival és az ügyazonosítóval együtt tudja használni. Fontos, hogy az osztóprogram az elkészítéskor hatályos ingatlan-nyilvántartási adatokat veszi alapul. Az eljárás nem terjed ki az ingatlan és annak alrészletei határvonalának természetbeni felmérésére.

Az osztóprogram állítja elő a műszaki dokumentációt mind digitális, mind pedig nyomtatható formában.

Értékbecslési ajánlat:

 • szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas és fásított terület művelési ágban nyilvántartott földrészlet esetén a Nemzeti Földügyi Központ internetes oldalán település és művelési ág szerinti bontásban közzétett értéket
 • Erdő művelési ágban nyilvántartott földrészlet esetében a Korm. Rendelet 3. melléklet szerinti módszer alapján meghatározott érték.

Amennyiben a földön ültetvény, felépítmény, vagy egyéb agrotechnikai létesítmény található, azok értékét nettó pótlási költség alapú értékbecsléssel kell megállapítani.

Területi minimum:

 • szőlő, kert, gyümölcsös, nádas művelési ág esetén 3000 m2
 • szántó, rét, legelő, erdő és fásított terület művelés ág esetén 10 000 m2
 • Zártkerti földnek minősülő ingatlan esetében pedig 1500 m2

Vegyes művelési ágú ingatlan esetén a kisebb területi minimummal rendelkező művelési ágra vonatkozó mérték az irányadó.

Erdőnek minősülő ingatlan esetén az erdőtörvénynek az erdő megosztására irányadó további előírásait is figyelembe kell venni.

Tulajdonszerzés további szabályai:

 • A megosztási eljárást megelőzően fennálló tulajdoni hányadot meghaladó ingatlanrészt csak az a tulajdonostárs szerezheti meg, aki az adott ingatlanban legalább 3 éve rendelkezik tulajdonrésszel (ide nem értve az öröklés jogcímen, vagy közeli hozzátartozótól történő tulajdonszerzést).
 • A megosztásba 3. személyek nem léphetnek be.
 • Tulajdonszerzés mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyásához nem kötött, és elővásárlási jog sem áll fenn.